Chair:
Yichun Liu
Vice Chair:
Xiao-jun Wang
Secretaries:
Xintong Zhang
Feng Liu
ICL2020-Plenary Speakers
Maksym V. Kovalenko ETH Zurich, Switzerland
Ru-Shi Liu National Taiwan University, Taiwan, China
Luis Carlos University of Aveiro, Portugal
Daniel Gamelin University of Washington, USA
Chun-Hua Yan Lanzhou University, China
Philippe Smet Ghent University, Belgium
Guosong Hong Stanford University, USA
Sidney Ribeiro São Paulo State University, Brazil
Wei Huang NanJing Tech University, China
Fengyi Jiang Nanchang University, China